Algemene Voorwaarden Verhuur

Laatst aangepast: 17 mei 2021

Algemene Voorwaarden Verhuur EYE Booth

Inhoud

Artikel 1 Begrippen

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

1.1. Verhuurder: EYE Booth
1.2. Huurder/ Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan EYE Booth opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten;
1.3. Diensten: alle door EYE Booth en/of door haar ingeschakelde derden aan klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door EYE Booth ten behoeve van klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een overeenkomst.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan EYE Booth zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens haar klant verbindt werkzaamheden voor te verrichten, diensten te leveren en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.5. Website: de website www.eye-booth.be. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EYE Booth en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door EYE Booth in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van EYE Booth zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

EYE Booth kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. Reservatie vindt plaats op één van de volgende manieren:

 1. Klant rondt het reserveringsproces op de Website af; 
 2. Klant bekomt schriftelijk een reservering met EYE Booth; 
 3. Klant bekomt mondeling een reservering met EYE Booth;

EYE Booth bevestigt onverwijld via mail de ontvangst van de reservering van Klant hetgeen de overeenkomst zal doen ontstaan.

Zolang de ontvangst van de reservering niet door EYE Booth is bevestigd, kan klant de reservatie annuleren.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. EYE Booth zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien EYE Booth dit nuttig of noodzakelijk acht, is EYE Booth steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. 
 3. Klant is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die EYE Booth nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, ten laatste 48 uur voor het leveren van diensten, aan EYE Booth te verstrekken. 
 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van de aan EYE Booth ter beschikking gestelde gegevens en/of bescheiden. 
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5 Huurperiode van de photobooth

De huurperiode gaat in vanaf het moment dat de photobooth is afgeleverd op locatie en zal steeds eindigen wanneer deze aldaar terug wordt opgehaald.

Artikel 6 Telefonische ondersteuning tijdens huurperiode

 1. Indien gedurende de huurperiode problemen met de photobooth ontstaan, biedt EYE Booth telefonische ondersteuning, welke te bereiken is op: +32 479 29 53 23 / +32 498 184 229. 
 2. EYE Booth zal ten allen tijde eerst proberen de problemen telefonisch en vanop afstand op te lossen. Klant dient hieraan mee te werken.
 3. Wanneer Klant niet meewerkt aan het telefonisch proberen op te lossen van het probleem, dan ligt het oplossen buiten de macht van EYE Booth. Hiermee vervalt het recht van Klant op compensatie en/of restitutie in welke hoedanigheid dan ook. 
 4. Als het probleem telefonisch niet opgelost kan worden, zal EYE Booth naar het best van haar vermogen het probleem proberen op te lossen.

Artikel 7 Tarieven

 1. De door EYE Booth berekende tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW (EYE Booth is BTW vrijgesteld dus int geen BTW van klant), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en parkeerkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 Waarborg

 1. EYE Booth vraagt altijd een waarborg te betalen. De hoogte van deze waarborg bedraagt 200 (tweehonderd) euro.

Artikel 9 Betaling

 1. Klant kan ervoor kiezen om de betaling te verrichten via bancontact, overschrijving of contante betaling. 
 2. EYE Booth zal bij bevestiging van de reservatie een voorschotfactuur overmaken aan Klant. 
 3. Klant zal deze voorschotfactuur dienen te betalen binnen de 7 dagen na ontvangst van de voorschotfactuur.
 4. Indien Klant de voorschotfactuur niet voldoet binnen 7 dagen, dan zal de overeenkomst worden ontbonden. 
 5. Na beëindiging van de huurperiode zal EYE Booth een slotfactuur overmaken aan Klant. 
 6. Klant is verplicht deze slotfactuur te betalen binnen 7 dagen na ontvangst. 

Artikel 10 Annuleringsvoorwaarden

 1. De annulering door Klant dient schriftelijk aan EYE Booth kenbaar gemaakt te worden. Dit kan per e-mail of per post. Indien Klant annuleert middels post, dient de post uiterlijk zeven werkdagen voor de aanvangsdatum van de reservering bij EYE Booth zijn ontvangen. 
 2. De overeenkomst kan zonder opgave van reden binnen 14 dagen na het ontstaan van de overeenkomst geannuleerd worden. Klant heeft in dat geval recht op een restitutie van 100% van de totale opdrachtsom uitgezonderd. 
 3. Annulering 14 dagen na het ontstaan van de overeenkomst, maar 7 dagen voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Klant recht op een restitutie van 50% van de totale opdrachtsom. 
 4. Annulering binnen 7 dagen tot voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Klant recht op een restitutie van 10% van de totale opdrachtsom. 
 5. Indien Klant de reservering van de photobooth annuleert of niet gebruikt met een geldige reden, wordt in overleg met EYE Booth gekeken of een restitutie overeengekomen kan worden. EYE Booth is hiertoe niet verplicht.

Artikel 11 Defecten of gebreken aan de photobooth

 1. Bij in ontvangst name van de photobooth gaat Klant akkoord met het volledig functioneren van de photobooth.
 2. Schade aan de photobooth die is ontstaan tijdens de huurperiode zal integraal worden vergoed door Klant aan EYE Booth.

  Klant draagt tevens het risico voor het gebruik van de photobooth tijdens de huurperiode door derden. Indien een derde tijdens de huurperiode schade aan de photobooth aanricht, zal Klant deze volledig aan EYE Booth vergoeden. 

Artikel 12 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. EYE Booth kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door EYE Booth. 
 2. EYE Booth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Klant en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EYE Booth kenbaar behoorde te zijn. 
 3. Klant vrijwaart EYE Booth voor eventuele aanspraken van derden. 
 4. Indien EYE Booth aansprakelijk wordt gehouden, zal EYE Booth uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortkoming van EYE Booths verplichtingen met betrekking tot de Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Diensten, althans tot dat gedeelte van de Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. EYE Booth is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EYE Booth.

Artikel 13 Gebruik van gemaakte media

 1. De klant stemt in met, en begrijpt het volgende:
  Alle personen die gebruik maken van de photo booth op het evenement van de klant geven hierbij EYE Booth het recht en de toestemming tot het auteursrecht en te reproduceren of anderszins gebruiken van elke fotografische portretten of afbeeldingen van een photo booth-gebruiker die in geheel of gedeeltelijk opgenomen is, via alle media zoals illustratie, kunst, promotie, reclame, handel of voor enig ander doel.
 2. Indien Klant wilt afzien van de voorwaarde die bepaald is op Artikel 13 punt 1, moet de Klant dit tenminste 1 dag voor het event begint schriftelijk naar ons melden.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien de tekortkoming in artikel 12 het gevolg is van overmacht, zal EYE Booth niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van EYE Booth, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van EYE Booth zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van EYE Booth of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal EYE Booth overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die EYE Booth heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. EYE Booth is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 16 Identiteit EYE Booth

 1. EYE Booth is in de KBO geregistreerd onder nummer 0748.539.892. EYE Booth draagt Btw identificatienummer BE0748539892. EYE Booth is (statutair) gevestigd aan de Groenstraat 2 Bus 01/02, 3560 Lummen. 
 2. EYE Booth is middels de website www.eye-booth.be en telefonisch te bereiken op +32 479 29 53 23 / +32 498 18 42 29. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen EYE Booth en Klant is Belgische recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen EYE Booth en Klant mochten ontstaan, worden beslecht door de rechtbank van Hasselt

Artikel 18 Vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.eye-booth.be en zullen door EYE Booth op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Heb je nog vragen?

Interesse in een beleving op maat of gewoon een vraag? Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden al jouw vragen met veel plezier.